Opis projektu

Podstawowe informacje, cele i zadania projektu EMC LabNet

Polska Sieć Laboratoriów EMC (EMC-LabNet) to projekt realizowany przez Konsorcjum naukowo-technologiczne zawiązane przez pięć polskich jednostek naukowo-badawczych o wiodącej pozycji w kraju w zakresie badań naukowych, świadczenia usług badawczych, prowadzenia prac rozwojowych, doradztwa i szkoleń w zakresie różnych aspektów kompatybilności elektromagnetycznej (EMC). Projekt obejmuję modernizację i rozbudowę infrastruktury badawczej laboratoriów EMC każdego z konsorcjantów z uwzględnieniem ich specyficznej specjalizacji w zakresie badania kompatybilności elektromagnetycznej zaawansowanych urządzeń i systemów, w tym m.in. urządzeń i systemów wojskowych, lotniczych, morskich, telekomunikacyjnych, teleinformatycznych, elektroenergetycznych, powszechnego użytku i odgromowych.

Głównym celem Konsorcjum i projektu EMC-LabNet jest uzupełnienie i rozbudowa infrastruktury badawczej konsorcjantów i utworzenie skonsolidowanej i strategicznej oraz unikatowej w skali kraju i Unii Europejskiej sieci wyspecjalizowanych laboratoriów EMC, stanowiących komplementarne i kluczowe zaplecze dla zaawansowanych badań naukowych, prac rozwojowych i badań certyfikacyjnych, prowadzonych na rzecz poprawy funkcjonowania i konkurencyjności polskiej gospodarki, zwiększenia bezpieczeństwa państwa, ochrony środowiska naturalnego, ludzi i urządzeń technicznych przed promieniowaniem elektromagnetycznym.
Nowe i/lub udoskonalone zaplecza laboratoryjne sieci EMC-LabNet, w tym nowoczesne i innowacyjne stanowiska badawcze, umożliwią samodzielne lub wspólne prowadzenie zaawansowanych eksperymentalnych badań naukowych, prac rozwojowych oraz świadczenie kompleksowych usług badawczo-rozwojowych dla zewnętrznych podmiotów naukowych i gospodarczych z zakresu kompatybilności elektromagnetycznej oraz generacji udarów wysokoenergetycznych (np. prądów piorunowych, HPM itp.).
Naukowcy i inżynierowie z wielu różnych branż (np. technik komunikacyjnych i informacyjnych, techniki wojskowej, lotniczej, morskiej, motoryzacyjnej, kosmicznej itp.) uzyskali dostęp do nowoczesnej aparatury, stanowisk i technik badawczych, nowoczesnych i kompleksowych badań EMC dla swoich innowacyjnych urządzeń jak i możliwość testowania odporności stosowanych zabezpieczeń (np. na udary piorunowe lub inne zaburzenia elektromagnetyczne).
urządzeń i systemów
Projekt EMC-LabNet obejmuje 23 zadania inwestycyjne, w tym 21 zadań polegających na budowie nowych stanowisk badawczych lub modernizacji i rozbudowie posiadanych stanowisk badawczych oraz 2 zadania budowlane obejmujące rozbudowę zaplecza laboratoryjnego Politechniki Rzeszowskiej (rozbudowa budynku AL) oraz budowę hali laboratoryjnej w Ośrodku Badawczo-Rozwojowy Centrum Techniki Morskiej S.A.
Zaplecze i stanowiska badawcze zbudowane i/lub zmodernizowane/rozbudowane w projekcie „Polska Sieć Laboratoriów EMC (EMC-LabNet)” opisano w zakładce INFRASTRUKTURA BADAWCZA.

Projekt EMC-LabNet uzyskał dofinansowanie w wysokości 42 648 935,16 zł w ramach Działania 4.2 w Programie Operacyjnym Inteligentny Rozwój 2014-2020, współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Stosowana umowa o dofinansowaniu projektu EMC-LabNet (nr projektu POIR.04.02.00-02-A007/16-00, całkowity koszt projektu: 68 641 812,27 zł), została podpisana w dniu 31 lipca 2018 roku pomiędzy Konsorcjum Naukowo-Technologicznym „Polska Sieć Laboratoriów EMC (EMC-LabNet)” a Ośrodkiem Przetwarzania Informacji – Państwowym Instytutem Badawczym.
Realizacja projektu obejmuje okres od 01.04.2016 (faktyczne 01.08.2018) do 31.12.2023.

Unikatowość

Unikatowe skonsolidowane zaplecze techniczno-naukowe w postaci sieci laboratoriów kompatybilności elektromagnetycznej z unikatową w kraju aparaturą badawczą

Kompleksowe badania EMC

Unikatowe skonsolidowane zaplecze techniczno-naukowe w postaci sieci laboratoriów kompatybilności elektromagnetycznej z unikatową w kraju aparaturą badawczą

Nowoczesna Infrastruktura

Nowoczesne laboratoria z innowacyjnymi stanowiskami badawczymi do wytwarzania i pomiarów zaburzeń elektromagnetycznych oraz testowania spełnienia wymagań technicznych i oceny skuteczności stosowanych zabezpieczeń

Cele szczegółowe projektu:
Skład konsorcjum
Podział specjalizacji wśród konsorcjantów:
W zakresie badania, modelowania i analizy zjawisk oraz właściwości urządzeń, systemów, instalacji elektrycznych i elektronicznych oraz metod ich projektowania a także zabezpieczania pod kątem EMC podział specjalizacji jest następujący:
Źródło i finansowanie projektu:
Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020
Priorytet IV: ZWIĘKSZENIE POTENCJAŁU NAUKOWO-BADAWCZEGO
Działanie 4.2: ROZWÓJ NOWOCZESNEJ INFRASTRUKTURY BADAWCZEJ SEKTORA NAUKI
Instytucja Pośrednicząca: Ośrodek Przetwarzania Informacji – Państwowy Instytut Badawczy
Nr projektu: POIR.04.02.00-02-A007/16
Nr Umowy : POIR.04.02.00-02-A007/16-00
Całkowity koszt projektu: 68 641 812,27 zł
Koszty kwalifikowane: 56 120 920,91 zł
Dofinansowanie: 42 648 935,16 zł
Koszty niekwalifikowane: 12 520 891,36 zł
Okres realizacji projektu: 2016.04.01 – 2023.12.31
Finansowanie z podziałem na konsorcjantów (kwoty w PLN):
Jednostka / województwo Kwota wydatków kwalifikowalnych oraz Kwota dofinansowania Kwota wydatków ogółem (suma wydatków kwalifikowalnych i niekwalifikowalnych)
Politechnika Wrocławska / woj. dolnoślaskie 17 615 113,69 21 408 320,62
Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Centrum Techniki Morskiej S.A. / woj. Pomorskie (w tym 10 mln PLN netto wkładu własnego) 23 471 985,75
(w tym dofinansowanie 10 000 000,00)
28 993 542,47
Politechnika Białostocka / woj. podlaskie 1 251 607,00 1 518 152,94
Politechnika Rzeszowska / woj. podkarpackie 6 489 934,46 7 876 530,67
Wojskowa Akademia Techniczna / woj. mazowieckie 7 292 280,01 8 845 265,57
RAZEM: 56 120 920,91 (w tym dofinansowanie 42 648 935,16) 68 641 812,27
Zakres rzeczowy projektu:
Zakres rzeczowy: 23 zadania inwestycyjne:
W tym:

INFRASTRUKTURA BADAWCZA EMC-LABNET

INFRASTRUKTURA BADAWCZA
EMC-LABNET

Projekt EMC-LabNet obejmuje 23 zadania inwestycyjne, w tym 21 zadań polegających na budowie nowych stanowisk badawczych lub modernizacji i rozbudowie posiadanych stanowisk badawczych oraz 2 zadania budowlane obejmujące rozbudowę zaplecza laboratoryjnego Politechniki Rzeszowskiej (rozbudowa budynku AL) oraz budowę hali laboratoryjnej w Ośrodku Badawczo-Rozwojowy Centrum Techniki Morskiej S.A. Zaplecze i stanowiska badawcze zbudowane i/lub zmodernizowane/rozbudowane w projekcie „Polska Sieć Laboratoriów EMC (EMC-LabNet)” opisano w zakładce INFRASTRUKTURA BADAWCZA.
Scroll to Top
Skip to content