Aktualności

Podpisanie aneksu nr 6 do umowy – zwiększenie wartości projektu

W dniu 04.09.2023 podpisano aneks nr 6 do umowy nr: POIR.04.02.00-14-A007/16-00 o dofinansowanie projektu „Polska sieć laboratoriów EMC (EMC-LabNet)” zwiększający wartość projektu do 68 641 812,27 zł i wartość dofinansowania do 42 648 935,16 zł.
Aneks jest efektem pozytywnego rozpatrzenia wniosku złożonego przez realizatorów projektu w związku ze zwiększonymi wydatkami poniesionymi na zakup aparatury w projekcie, w tym także wyższego wkładu własnego.
Zwiększenie wartości projektu umożliwiło pełną rzeczową realizację projektu określoną we wniosku o dofinansowanie.

Scroll to Top
Skip to content